Soleus คืออะไร ? รู้จักกล้ามเนื้อน่องช่วยเสริมความแข็งแรงการเคลี่อนไหว

Soleus คืออะไร ?

Table of Contents

กล้ามเนื้อ Soleus เป็นหนึ่งในกล้ามเนื้อที่ไม่เป็นที่รู้จักมากนัก แต่มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อกิจกรรมประจําวันของเรา การดูแลให้กล้ามเนื้อนี้แข็งแรงจึงมีความสําคัญต่อการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวบริเวณน่อง ในการบทความนี้ เราจะพามาศึกษาเกี๋ยวโครงสร้าง หน้าที่หลัก อาการบาดเจ็บที่พบบ่อย และวิธีฝึกกล้ามเนื้อน่องโซเลียสได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไปดูกันเลยว่าจะมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจบ้าง

Soleus คืออะไร ?

Soleus คืออะไร ?

 • ส่วนประกอบหลักของ ของกล้ามเนื้อน่องโซเลียส

กล้ามเนื้อน่องโซเลียสเป็นกล้ามเนื้ออยู่บริเวณน่อง อยู่ใต้กล้ามเนื้อน่องกาสโตรนีเมียส (Gastrocnemius) (281) ทั้งสองกล้ามเนื้อนี้รวมกันเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่ทำง่นร่วมกัน กล้ามเนื้อน่องโซเลียสมีลักษณะเป็นแผ่นกว้าง เริ่มต้นจากด้านหลังของกระดูกเฟบูลาและติเบีย ยาวลงมาตามขา

 • จุดเกาะต้นและจุดเกาะปลายของกล้ามเนื้อ

กล้ามเนื้อน่องโซเลียสเชื่อมต่อกับกล้ามเนื้อน่องกาสโตรนีเมียสเพื่อสร้างเอ็นอะคิลลีส (Achilles tendon) ซึ่งเกาะต่อกับกระดูกส้นเท้า การเชื่อมต่อนี้มีความสําคัญต่อการเคลื่อนไหว เช่น การเดินและการวิ่ง

 

หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อน่องโซเลียส

หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อน่องโซเลียส

 • การเคลื่อนไหวหลัก

หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อน่องโซเลียสคือการงอเท้า ทําให้คุณสามารถชี้ปลายเท้าและยันพื้นได้ กล้ามเนื้อนี้จะทํางานอย่างหนักเมื่อคุณยืนปลายเท้า หรือเหยียบแป้นเหยียบเบรกในรถ

 • กล้ามเนื้อที่สนับสนุนกลไกของกล้ามเนื้อน่อง

นอกจากการงอเท้าแล้ว กล้ามเนื้อน่องโซเลียสยังช่วยค้ํายันข้อเท้า รักษาสมดุล และรักษาท่ายืนอย่างตรงเมื่อยืน นอกจากนี้ยังมีบทบาทระหว่างกิจกรรมที่ต้องใช้กล้ามเนื้อเป็นระยะเวลานาน แตกต่างจาก กล้ามเนื้อน่องกาสโตรนีเมียส (Gastrocnemius) ที่มีเส้นใยกล้ามเนื้อทำหน้าที่ออกแรงส่งเป็นหลัก

 

อาการบาดเจ็บที่พบบ่อยที่มีผลต่อกล้ามเนื้อน่องโซเลียส

 • อาการบาดเจ็บจากการใช้งานมากเกินไป

เนื่องจากกล้ามเนื้อมัดนี้มีบทบาทในกิจกรรมที่ต้องการความอดทนและใช้กล้ามเนื้อเแป็นระยะเวลานาน กล้ามเนื้อน่องโซเลียสจึงมีแนวโน้มเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บจากการใช้งานมากเกินไป โดยเฉพาะในนักวิ่ง กล้ามเนื้ออาจฉีกขาดหรืออักเสบได้เมื่อถูกยืดหรือใช้งานซ้ำๆ โดยไม่พักผ่อนอย่างเพียงพอ

 • การบาดเจ็บเฉียบพลัน

กล้ามเนื้อน่องโซเลียสสามารถฉีกขาดหรืออักเสบเฉียบพลันได้จากการเคลื่อนไหวกระทันหันหรือแรงกระแทกมากเกินไป การอบอุ่นร่างกายอย่างเหมาะสม รวมถึงการยืดเหยียดกล้ามเนื้อน่อง สามารถช่วยป้องกันการบาดเจ็บเหล่านี้ได้

 

การออกกําลังกายที่มีประสิทธิภาพสําหรับกล้ามเนื้อน่องโซเลียส

การออกกําลังกายที่มีประสิทธิภาพสําหรับกล้ามเนื้อน่องโซเลียส

 • การออกกําลังกายเฉาะส่วน

การออกกําลังกายเฉพาะส่วนเป็นการฝึกที่เน้นเป้าหมายที่กล้ามเนื้อน่องโซเลียสโดยตรง ตัวอย่างที่ดีคือการยกน้ําหนักน่องในท่านั่ง โดยใช้เครื่องบริหารกล้ามเนื้อส่วนล่าง (leg press) (182) สามารถปรับน้ําหนักเพิ่มความต้านทานและเพิ่มความแข็งแรงได้เป็นลําดับ

 • การออกกําลังกายรวมกลุ่มกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อน่องโซเลียส

สำหรับการออกกำลังกายที่เหมาะสมคือ ท่าสควอท (squats) (57) และ ท่าเดดลิฟต์ (deadlifts) (98) เป็นการออกกําลังกายรวมที่เป้าหมายกล้ามเนื้อหลัก เช่น กล้ามเนื้อต้นขา (quadriceps) (248) และกล้ามเนื้อท้ายทอย แต่ก็เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อน่องโซเลียสเช่นกัน การรักษาท่าทางที่ถูกต้องในการออกกําลังเหล่านี้จะช่วยให้กล้ามเนื้อพัฒนาอย่างสมดุล

 

ความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อน่องโซเลียสกับกล้ามเนื้อข้างเคียง

ความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อน่องโซเลียสกับกล้ามเนื้อข้างเคียง

 • ความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อที่ทํางานร่วมกัน

กล้ามเนื้อน่องโซเลียสทํางานร่วมกับกล้ามเนื้อน่องกาสโตรนีเมียสอย่างใกล้ชิดในการงอเท้า ทั้งสองกล้ามเนื้อร่วมกันรับผิดชอบต่อการเคลื่อนไหวและความมั่นคงของขาส่วนล่าง

 • ความสมดุลระหว่างความแข็งแรงและความยืดหยุ่น

เพื่อให้ได้ขาส่วนล่างที่สมดุล ต้องเสริมสร้างความแข็งแรงทั้งของกล้ามเนื้อน่องโซเลียสและกล้ามเนื้อน่องกาสโตรนีเมียส การรวมการออกกําลังกายยืดหยุ่น เช่น โยคะ (yoga) (27) สามารถช่วยให้รักษาช่วงการเคลื่อนไหวได้ดี

 

บทบาทของกล้ามเนื้อน่องโซเลียสในชีวิตประจําวัน

กล้ามเนื้อน่องโซเลียสทํางานอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจําวันของเรา แม้แต่ในกิจกรรมง่ายๆ เช่น การยืนหรือการเดิน เมื่อคุณออกเดิน วิ่ง หรือแม้แต่ยืนเป็นเวลานานๆ กล้ามเนื้อนี้ทํางานร่วมกับกล้ามเนื้ออื่นๆ เพื่อให้เกิดเสถียรภาพและความคล่องแคล่ว กล้ามเนื้อมัดนี่จึงมีความสำคัญอย่างมากในการออกกำลังกายกลุ่มการออกกําลังกายขา (leg exercises) (52)

การเข้าใจบทบาทและความสําคัญของกล้ามเนื้อน่องโซเลียส สามารถส่งผลอย่างมากต่อวิธีการดูแลสุขภาพขาและสมรรถภาพทั่วไปของเรา โดยการสร้างความแข็งแรงและความยืดหยุ่น จะช่วยเปิดทางไปสู่การเคลื่อนไหวที่ดีขึ้น ลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ และเพิ่มประสิทธิภาพการออกกําลังกาย

 

คําถามที่พบบ่อย

1. สิ่งที่ทําให้กล้ามเนื้อน่องโซเลียสแตกต่างจากกล้ามเนื้อน่องอื่นๆ คืออะไร?

แม้ว่ากล้ามเนื้อน่องโซเลียสจะเป็นส่วนหนึ่งของกล้ามเนื้อน่อง แต่ก็อยู่ใต้กล้ามเนื้อน่องกาสโตรนีเมียสที่เป็นที่รู้จักกันดีกว่า ทำหน้าที่ ช่วยในการงอเท้า แต่กล้ามเนื้อน่องโซเลียสเกี่ยวข้องมากกว่าในกิจกรรมที่ต้องใช้ความอดทน ในขณะที่กล้ามเนื้อน่องกาสโตรนีเมียสมีก้อนเส้นใยกล้ามเนื้อแบบเร็วมากกว่า จึงเหมาะสําหรับการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและฉับพลันกว่า

2. ทําไมหลังการวิ่งถึงมีอาการปวดกล้ามเนื้อน่องโซเลียส?

กล้ามเนื้อน่องโซเลียสถูกใช้งานอย่างหนักระหว่างการวิ่ง โดยเฉพาะบนพื้นผิวที่ลาดชันหรือเวลายันพื้น หากคุณปวด อาจเป็นเพราะการใช้งานมากเกินไป การอบอุ่นร่างกายไม่เพียงพอ หรือขาดความแข็งแรงและความยืดหยุ่นในกล้ามเนื้อ จําไว้ที่จะอบอุ่นร่างกายอย่างเหมาะสม ยืดเหยียดกล้ามเนื้อน่องหลังวิ่ง และบรรจุการออกกําลังกายเสริมความแข็งแรงเฉพาะสําหรับกล้ามเนื้อน่องโซเลียสในกิจวัตรประจําวันของคุณ

3. ฉันจะฝึกกล้ามเนื้อน่องโซเลียสเป็นการเฉพาะได้อย่างไรระหว่างการออกกําลังกาย?

เพื่อเป้าหมายกล้ามเนื้อน่องโซเลียสโดยตรง ควรเน้นที่การออกกําลังกายที่งอเข่า เช่น การยกน้ําหนักน่องในท่านั่ง ท่านี้จะลดการมีส่วนร่วมของกล้ามเนื้อน่องกาสโตรนีเมียส ทําให้เน้นกล้ามเนื้อน่องโซเลียสมากขึ้น การใช้น้ําหนักต้านทาน เช่น น้ําหนักบนเครื่องบีบเท้า จะเพิ่มการมีส่วนร่วมของกล้ามเนื้อได้มากขึ้น

4. การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อน่องโซเลียส สามารถนําไปสู่ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ได้หรือไม่?

ได้ การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อน่องโซเลียส โดยเฉพาะถ้าไม่ได้รับการรักษา สามารถนําไปสู่ความไม่สมดุลในการเคลื่อนไหว ซึ่งส่งผลต่อท่าทางและการทรงตัวของคุณ นอกจากนี้ ปัญหาเรื้อรังของกล้ามเนื้อน่องโซเลียสอาจเพิ่มความเสี่ยงของการอักเสบของเอ็นอะคิลลีส ดังนั้นจึงควรเอาใจใส่ต่อความเจ็บปวดหรือไม่สบายใดๆ ทันที และหาการออกกําลังกายหรือการรักษาที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟู

 

อ้างอิง :

1. Verywell Health – The Anatomy of the Soleus Muscle. https://www.verywellhealth.com/soleus-muscle-anatomy-4684082

2. Sportskeeda – 7 Best Stretching Exercises for the Calf and Soleus Muscles. https://www.sportskeeda.com/health-and-fitness/7-best-stretching-exercises-calf-soleus-muscles

3.  Dmarge – What Is A Soleus Pushup & Why Has The World Gone Crazy For The Exercise? https://www.dmarge.com/what-is-a-soleus-pushup

Picture of Nattakit Panthong

Nattakit Panthong

ผมเป็นเทรนเนอร์มืออาชีพที่เรียนจบวิทยาศาสตรการกีฬา และได้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมมากมาย ผมมีประสบการณ์ในเรื่องการฝึกสอนแบบส่วนตัวมากกว่า 10 ปี รวมถึงการสอนออกกำลังกายแบบกลุ่มในคลาสออกกำลังกายอีกมากมายหลายประเภท เพราะฉะนั้นผมจึงอยากนำความรู้และประสบการณ์การออกกำลังกายรวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายมาแนะนำแบ่งปันแก่เพื่อน ๆ ทุกคน

เนื้อเรื่องที่คุณอาจสนใจ

Rhomboids คืออะไร? รวมวิธีดูแลกล้ามเนื้อสะบัก ป้องกันอาการสะบักจม
Rhomboids คืออะไร? รวมวิธีดูแลกล้ามเนื้อสะบัก ป้องกันอาการสะบักจม

Rhomboids มีบทบาทสำคัญในการรักษาความมั่นคงของหลังส่วนบน ซึ่งสำคัญต่อการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันและการพัฒนาท่าทางโดยรวม

Triceps คืออะไร เข้าใจโครงสร้างและความสำคัญของกล้ามเนื้อหลังแขน
Triceps คืออะไร? เข้าใจโครงสร้างและความสำคัญของกล้ามเนื้อหลังแขน

Triceps brachii หรือที่หลายคนเรียกอีกทับศัพท์ไปเลยว่า ไตรเซป เป็นกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลัง โดยกล้ามเนื้อนี้จะมีทั้งหมด 3 มัด คือ

Psoas Major คืออะไร
Psoas Major คืออะไร? รู้จักกล้ามเนื้อมัดลึกบริเวณกระดูกสันหลังกัน

Psoas Major เป็นกล้ามเนื้อหลักที่เชื่อมต่อส่วนบนและล่างของร่างกาย มีบทบาทสําคัญในกิจวัตรประจำวัน โดยหน้าที่หลักของมันคือการงอสะโพก

Peroneus Brevis คือ
Peroneus Brevis คือ ? วิธีดูแลกล้ามเนื้อข้อเท้า พร้อมฝึกเพิ่มประสิทธิภาพ

กล้ามเนื้อ Peroneus Brevis โดยในบทความจะให้ข้อมูลเชิงลึกตั้งแต่กายวิภาค, หน้าที่ และวิธีการออกกำลังเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อให้แข็งแรง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save
Scroll to Top