Catabolism คือ? เรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์เบื้องหลังการลดน้ำหนัก

Catabolism คือ

Table of Contents

Catabolism เป็นกระบวนการต่างๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในเซลล์ในขณะร่างกายของเรากําลังทํางานอยู่ตลอดเวลา ไม่เว้นแม้แต่เวลาพักผ่อน ซึ่งเป็นปฏิกิริยาเมแทบอลิซึมที่ทําหน้าที่ย่อยสลายโมเลกุลใหญ่ให้เล็กลง กระบวนการนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งในการให้พลังงานและความสมดุลในระบบของเรา แต่ แคตาบอลิซึม คืออะไร และส่งผลต่อชีวิตประจําวันและเป้าหมายด้านสุขภาพของเราอย่างไร บทความนี้จะพาคุณมาเรียนรู้เพื่อเข้าใจวิทยาศาสตร์เบื้องหลังกันมากขึ้น

หลักการทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้นเกี่ยวกับ Catabolism

โดยพื้นฐานแล้ว แคแทบอลิซึม คือการสลายตัว ร่างกายของเรารับประทานสารประกอบซับซ้อน เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน เพื่อนําโมเลกุลเหล่านี้มาใช้ ร่างกายจําเป็นต้องย่อยสลายโมเลกุลเหล่านี้ให้เป็นโมเลกุลเล็กๆ ก่อน กระบวนการนี้จะช่วยปลดปล่อยพลังงานที่ถูกเก็บอยู่ในโมเลกุล เพื่อให้ร่างกายนําไปใช้ทําหน้าที่ต่างๆ

หลักการทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้นเกี่ยวกับ Catabolism

ตัวอย่างเช่น ในกระบวนการไกลโคไลซิส (233) น้ําตาลกลูโคสจะถูกย่อยสลายเพื่อให้พลังงานแก่เซลล์ในร่างกาย กระบวนการนี้ไม่เพียงแต่ให้พลังงานในทันที แต่ยังมีส่วนช่วยในการผลิตพลังงานในระยะยาวอีกด้วย

ตรงข้ามกับแคแทบอลิซึม คือ anabolism ซึ่งเป็นกระบวนการสังเคราะห์สร้างขึ้น หากพูดถึงการพัฒนากล้ามเนื้อ (217) เรากําลังพูดถึงกระบวนการ anabolic แต่สมดุลระหว่าง แคแทบอลิซึม และ anabolism เหล่านี้ คือสิ่งที่กําหนดองค์ประกอบของร่างกาย (244) โดยรวม

แคแทบอลิซึมในชีวิตประจําวัน

ตอนนี้คุณอาจสงสัยว่า กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นี้ส่งผลต่อชีวิตประจําวันของคุณอย่างไร เพื่อให้เข้าใจง่ายๆ กิจกรรมทุกอย่างที่เราทําต้องใช้พลังงาน ตั้งแต่การเดินไปจนถึงการทําการออกกําลังกายทั้งร่างกาย (197) พลังงานนี้มาจากกระบวนการ แคแทบอลิซึมที่ย่อยสลายอาหารที่เรารับประทาน

อัตราเมแทบอลิซึมพื้นฐาน (231) ของเรามีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการกําหนดความเร็วของกระบวนการ แคแทบอลิค ไม่ว่าจะเป็น ปัจจัยเช่น อายุ เพศ และระดับกิจกรรมมีอิทธิพลต่ออัตรานี้ ดังนั้นการเข้าใจ BMR ของตนเองจึงเป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อออกแบบโปรแกรมการออกกําลังกายหรือการรับประทานอาหาร

Catabolism เกี่ยวข้องกับการออกกําลังกายอย่างไร?

ในเรื่องของการออกกําลังกาย แคแทบอลิซึมมีความสําคัญอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่ต้องการทําการฝึกด้วยน้ําหนัก (205) หรือรูปแบบอื่นๆ ของการฝึกเพื่อเสริมกําลัง (166) แม้ว่าการออกกําลังเหล่านี้จะเน้นการสร้างกล้ามเนื้อผ่านกระบวนการ anabolic แต่การเข้าใจ กระบวนการย่อยสลายสามารถปรับปรุงการฟื้นฟูหลังการออกกําลังกายได้

Catabolism เกี่ยวข้องกับการออกกําลังกายอย่างไร?

หลังจากออกกําลังกายอย่างหนัก ร่างกายอาจใช้โปรตีนที่เก็บไว้เป็นพลังงาน ซึ่งนําไปสู่การสลายกล้ามเนื้อ นี่คือจุดที่โภชนาการมีบทบาทสําคัญ การบริโภคสารอาหารที่ถูกต้อง โดยเฉพาะเวย์โปรตีนจากนมผง (126) สามารถลด catabolic ที่เกินไปได้ ทําให้ร่างกายไม่สลายโปรตีนมากเกินไป

นอกจากนี้ การออกกําลังแบบแอโรบิก (154) เป็นเวลานานๆ อาจทําให้ร่างกายอยู่ในสภาวะ catabolic โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไม่ได้รับสารอาหารที่เหมาะสม ดังนั้นการสร้างสมดุลในการออกกําลังกายของคุณจึงมีความสําคัญมาก

บทบาทของอาหาร

อาหารที่เรารับประทานเป็นแหล่งของโมเลกุลหลักทั้งหมดที่ร่างกายของเราย่อยสลายระหว่างกระบวนการ ดังนั้นอาหารจึงมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการกําหนดว่ากระบวนการแคแทบอลิซึม ตัวอย่างเช่น กระบวนการการ intermittent fasting (234) ถูกออกแบบมาเพื่อปรับแต่งกระบวนการ catabolic และ anabolic ของร่างกาย โดยใช้ช่วงการอดอาหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสลายไขมัน

อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าทุกคนเหมาะสมกับรูปแบบการควบคุมอาหารนี้ เพราะร่างกายของแต่ละคนที่มีความแตกต่างกัน บางคนอาจมีอัตราการสลายกล้ามเนื้อ แคแทบอลิซึม สูงขึ้นเนื่องจากรับประทานโปรตีนไม่เพียงพอ ในขณะที่คนอื่นๆ อาจมีผลลัพธ์ที่ดีกว่า ดังนั้นการรับฟังสัญญาณจากร่างกายและปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมเป็นเรื่องสําคัญเสมอ

บทบาทของอาหาร

Catabolism เป็นกระบวนการเมแทบอลิซึมที่สําคัญในการย่อยสลายโมเลกุลเพื่อปลดปล่อยพลังงาน ส่งผลต่อด้านสุขภาพต่างๆ ของเรา ตั้งแต่ระดับพลังงานในชีวิตประจําวันไปจนถึงผลลัพธ์ของการออกกําลังกาย โดยการเข้าใจ แคแทบอลิซึม จะช่วยให้เราสามารถปรับแต่งอาหารและการออกกําลังกายได้อย่างสมดุล การผนวกความเข้าใจนี้กับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการอย่าง glycolysis และการทําความเข้าใจ BMR ของตนเอง จะนําไปสู่การตัดสินใจที่มีข้อมูลมากขึ้น ซึ่งก่อประโยชน์ต่อสุขภาพที่ดีโดยรวม

 

คําถามที่พบบ่อย

1. ความแตกต่างหลักระหว่าง catabolism และ anabolism คืออะไร

แคแทบอลิซึมเกี่ยวข้องกับการย่อยสลายโมเลกุลใหญ่ให้เล็กลง โดยปลดปล่อยพลังงานในกระบวนการ อีกด้านหนึ่ง anabolism เป็นกระบวนการสังเคราะห์หรือสร้างโมเลกุลใหญ่จากโมเลกุลเล็ก โดยต้องใช้พลังงาน ในขณะที่แคแทบอลิซึมให้พลังงานที่ร่างกายต้องการสําหรับหน้าที่ต่างๆ anabolism ใช้พลังงานนี้เพื่อสร้างและซ่อมแซม

2. อาหารส่งผลต่อแคแทบอลิซึมอย่างไร

อาหารมีบทบาทสําคัญต่อกระบวนการย่อยสบายรูปแบบนี้ เนื่องจากอาหารที่เรารับประทานเป็นแหล่งของโมเลกุลหลักที่ร่างกายย่อยสลายเป็นพลังงาน การรับประทานอาหารที่สมดุลจะช่วยให้ร่างกายมีโภชนาการที่จําเป็นสําหรับเติมเชื้อเพลิงให้กระบวนการต่างๆ อย่างไรก็ตามอาหารที่ไม่สมดุลหรือไม่เพียงพอ อาจนําไปสู่การเกิดย่อยสบายมากเกินไป ซึ่งร่างกายอาจเริ่มย่อยสลายโปรตีนที่จําเป็นเพื่อใช้เป็นพลังงาน

3. แคแทบอลิซึมเกี่ยวข้องกับการสลายกล้ามเนื้อเท่านั้นหรือไม่

แม้ว่าจะเชื่อมโยงกับการสลายกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะในบริบทของการออกกําลังกาย แต่จริงๆ แล้วมันเป็นกระบวนที่รวมถึงการย่อยสลายโมเลกุลชนิดต่างๆ เช่น คาร์โบไฮเดรต และไขมัน สรุปได้ว่า กระบวนการใดๆ ที่ร่างกายย่อยสลายโมเลกุลใหญ่เพื่อให้ได้พลังงาน ถือเป็น แคแทบอลิซึม

4. มีวิธีลด catabolism ที่เกินไปในระหว่างการออกกําลังกายหนักได้อย่างไร

มีวิธีหนึ่งคือการรับประทานอาหารที่เหมาะสมก่อนและหลังการออกกําลังกาย การรับประทานผสมผสานระหว่างโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตก่อนออกกําลังจะช่วยให้ร่างกายมีแหล่งพลังงานสํารอง อาหารหลังการออกกําลังกาย รวมถึงโปรตีนเชคหรืออาหารที่มีโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตสูง จะช่วยในการฟื้นฟูและลดโอกาสที่ร่างกายจะไปใช้โปรตีนที่จําเป็นเป็นแหล่งพลังงาน

 

อ้างอิง :

1. Health line – Catabolism vs. Anabolism: What’s the Difference? https://www.healthline.com/health/catabolism-vs-anabolism

2. VerywellFit – Anabolic and Catabolic in Weight Training. https://www.verywellfit.com/what-do-anabolic-and-catabolic-mean-in-weight-training-3498391

3. Barbend – Anabolic Vs. Catabolic — How to Build Muscle and Keep it. https://barbend.com/anabolic-vs-catabolic/

Picture of Nattakit Panthong

Nattakit Panthong

ผมเป็นเทรนเนอร์มืออาชีพที่เรียนจบวิทยาศาสตรการกีฬา และได้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมมากมาย ผมมีประสบการณ์ในเรื่องการฝึกสอนแบบส่วนตัวมากกว่า 10 ปี รวมถึงการสอนออกกำลังกายแบบกลุ่มในคลาสออกกำลังกายอีกมากมายหลายประเภท เพราะฉะนั้นผมจึงอยากนำความรู้และประสบการณ์การออกกำลังกายรวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายมาแนะนำแบ่งปันแก่เพื่อน ๆ ทุกคน

เนื้อเรื่องที่คุณอาจสนใจ

Dynamic Tension คือ
Dynamic Tension คือ? ฝึกเสริมความแกร่งกล้ามเนื้อด้วยแรงต้านตนเอง

กระบวนการนี้คิดค้นโดย Charles Atlas ซึ่ง Dynamic Tension คือ วิธีการออกกําลังกายที่ทําให้กล้ามเนื้อทํางาน โดยใช้แรงต้านทานของร่างกายตนเอง

Calorie deficit คือ
Calorie deficit คือ?เรียนรู้แคลอรี่ขาดดุลเกี่ยวข้องอย่างไรกับการลดน้ำหนัก

calorie deficit เป็นสภาวะที่คุณเผาผลาญแคลอรี่ได้มากกว่าที่คุณรับประทานเข้าไป เป็นพื้นฐานการลดน้ำหนักอย่างสมดุลในการกินและใช้พลังงาน

Tendon คืออะไร ออกกำลังกายหนักไป อาจทำให้เอ็นกล้ามเนื้ออักเสบได้
Tendon คืออะไร ? ออกกำลังกายหนักไป อาจทำให้เอ็นกล้ามเนื้ออักเสบได้

Tendon หรือ เอ็น เปรียบเสมือนวีรบุรุษที่ยืนอยู่เบื้องหลัง เรามักพูดถึงกล้ามเนื้อและกระดูก แต่เอ็นจะช่วยให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างง่ายดาย

ท่ายืดกล้ามเนื้อ
การยืดกล้ามเนื้อก่อนออกกำลังกาย ขั้นตอนสำคัญที่หลายคนมักมองข้าม

การยืดกล้ามเนื้อก่อนออกกำลังกาย เป็นส่วนสําคัญของการออกกําลังกายในทุกรูปแบบทุกประเภทและทุกโปรแกรมการฝึก ทั้งหมดเพื่อช่วยเตรียมร่างกาย

Cardiovascular คือ การทำงานของระบบสูบฉีดโลหิตที่สำคัญในร่างกาย
Cardiovascular คือ? การทำงานของระบบสูบฉีดโลหิตที่สำคัญในร่างกาย

Cardiovascular เป็นระบบหลักที่คอยหล่อเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โดยทำหน้าที่สูบฉีดเลือดและจัดส่งออกซิเจนและสารอาหารไปยังเซลล์ทุกเซลล์

Metabolism คืออะไร เข้าใจระบบการเผาผลาญร่างกายที่ส่งผลต่อน้ำหนัก
Metabolism คืออะไร ? เข้าใจระบบการเผาผลาญร่างกายที่ส่งผลต่อน้ำหนัก

Metabolism หรือ ระบบเผาผลาญ เป็นคําที่มักจะถูกพูดถึงในการสนทนาเรื่องสุขภาพและสมรรถภาพ แต่การเผาผลาญคืออะไร และมีผลอย่างไรกับการออกกำลังกาย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save
Scroll to Top